Tuesday, January 22, 2013

Find #277


Hair & Eyelashes: [kik] Animal gacha-Cat - (20L)
Skin: :::Shiva::: - Pimp My Valentine Hunt Gift (free)
Tattoo On Neck:  +Half-Deer+ - Pimp My Valentine Hunt Gift (free)
Earrings & Necklace: Cazimi - Pimp My Valentine Hunt Gift (free)
Mesh Dress: >>> REILA SKINS & FASHION <<< - Pimp My Valentine Hunt Gift (free)
Shoes & Socks: Lindy Modern & Retro Shoes - Pimp My Valentine Hunt Gift (free)
Tail: .::Kre-ations:: - Pimp My Valentine Hunt Gift (free)

No comments:

Post a Comment